Εξειδικευόμαστε στο κομμάτι των τραπεζικών δανείων που έχετε με καθυστερούμενες οφειλές σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτές ξεκίνησαν. Το γραφείο μας συνεργάζεται με πλήθος νομικών συμβούλων, ανά την Επικράτεια της χώρας, με σκοπό να διασφαλίσουμε την ορθή σύνταξη της νομικής προσφυγής σας σε όποιο Ειρηνοδικείο ανήκετε.

Με την πολυετή εμπειρία μας στα στεγαστικά, επισκευαστικά, επαγγελματικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να προσφύγετε στα κεντρικά των Τραπεζών και αν χρειαστεί και στα Ειρηνοδικεία όπου ανήκετε προκειμένου να ρυθμίσετε στο καλύτερο δυνατό βαθμό τα δάνειά σας.

Να σας ενημερώσουμε πως ασχολούμαστε όχι μόνο με καθυστερούμενα δάνεια ή κάρτες ασχέτως χρονικής καθυστέρησης που βρίσκονται είτε στις εισπρακτικές εταιρίες είτε τελούν υπό νομικές διαδικασίες από πλευράς των τραπεζών (πχ. εξώδικα και πράξεις κατάσχεσης ακινήτων).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Μπορείτε να μεταφέρουμε τις ασφάλειες δανείων που έχετε (ζωής, πυρός) σε τράπεζες, σε ασφαλιστικές εταιρίες με πολύ χαμηλότερα ασφάλιστρα για να γλυτώσετε χρήματα. Μπορούμε να ασφαλίσουμε όλα σας τα δάνεια σε μια ενιαία ασφάλεια δανείων για να είναι είστε καλυμμένοι σε όλες τις τράπεζες με επιπλέον καλύψεις σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να γλιτώσετε χρήματα.  Ομοίως και για την ασφάλιση ενυπόθηκων περιουσιακών στοιχείων. Αναλαμβάνουμε δωρεάν τις παραπάνω διαδικασίες.

Σας βρίσκουμε τις καταλληλότερες ασφαλιστικές λύσεις για τη πλήρη κάλυψη των αναγκών σας. Το γραφείο μας έχει εξασφαλίσει μοναδικά πακέτα συμφωνιών με όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος, της Ευρώπης αλλά και χωρών της Μεσογείου. Καταφέραμε να έχουμε συμφωνία και με υπερατλαντικές ασφαλιστικές εταιρίες. Διαθέτουμε ΟΛΑ τα ασφαλιστικά "όπλα" που θα προστατέψουν το καθένα από εσάς για κάθε κίνδυνο είτε είναι λογικός είτε «υπερβολικός».